This website uses cookies. - More info...     I agree

Evolve Aron

steel  /  rock

Aron evolves to Lairon.

#304Max HP91HPMax CPcp1232

Candy

Candy:Aron candy

Evolve

Evolves to:Lairon

Evolve chain

Pokemon Evolution - Species 5 Pokemon: Amaura, Azurill, Aron, Abra, Bagon | Toy Yosa

Amaura - Aurealis - Aurorus Azurill - Amarill - Marill - Zumarill - Azumarill Aron - Ferron - Lairon - Terraron - Aggron - Mega Aggron Abra - Hokus - Kadabra ... - Sdhues Puu Yosa